Skip to main content

Διασφάλιση ΠοιότηταςΤο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στην εταιρία, έχει ως σκοπό να προδιαγράψει και να περιγράψει το Σύστημα Διοίκησης της "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ", δηλαδή το σύνολο των μηχανισμών και των διαδικασιών που εξασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες μελέτες και υπηρεσίες προς τους πελάτες ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες της "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ" που αφορούν την εκπόνηση των μελετών που είναι εγκεκριμένες στο εκάστοτε γραφείο μελετών της εταιρείας μας και την παροχή υπηρεσιών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ είναι οι μελέτες που εκπονεί και οι υπηρεσίες που παρέχει προς τους πελάτες της, να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, να συμμορφώνονται με τις τεθείσες προδιαγραφές, να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα και να ικανοποιούν τα πλέον αυστηρά τεχνικά κριτήρια.

Η «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ» εξασφαλίζει τις παραπάνω απαιτήσεις μέσα από την οργάνωσή της σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001, και στηρίζεται:

 • στις συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό νέας τεχνολογίας και εγκαταστάσεις με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της
 • στη συνεχή ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών όπως πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο, διαστημική και νέα υλικά στην εκπόνηση των μελετών
 • στην άρτια οργανωμένη εσωτερική δομή η οποία ελέγχεται με συνεχής επιθεωρήσεις
 • στη συνεχή αξιολόγηση και εκπαίδευση των εξωτερικών συνεργατών της
 • στο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο αυξάνει τις δυνατότητές του με συνεχείς εκπαιδεύσεις


Στρατηγική επιλογή για την εταιρεία αποτελεί η συμφωνία για την από κοινού εκπόνηση των μελετών με τη «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ» η οποία διαθέτει επίσης Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

Η πολιτική ποιότητας της εταιρίας εκφράζεται και μέσα από συνεργασίες με εξειδικευμένους συμβούλους όταν αυτό οδηγεί στη βελτιστοποίηση των μελετών.

Η διοίκηση δεσμεύεται για τον καθορισμό των απαιτούμενων ενεργειών για πρόληψη των λαθών καθώς και την εύρεση των αιτίων των προβλημάτων. Προωθεί λύσεις για βέλτιστες υπηρεσίες και υποβάλλει τις μελέτες σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο.

Όλα τα τμήματα της «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ» έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους. Η διοίκηση εφαρμόζει και προωθεί μέτρα για την αύξηση του ενδιαφέροντος του προσωπικού για την ποιότητα, τη θέσπιση κινήτρων και τη διάδοση της πληροφόρησης των εργαζομένων. Επιπλέον η διοίκηση εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ» να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, προσφέροντας στους πελάτες της άριστες Υπηρεσίες.

Γιώργος Αντωνίου
Διευθύνων Σύμβουλος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο σκοπός ιδρύσεως και λειτουργίας της "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε" καθορίζεται στο καταστατικό της (Άρθρο 3) και βάσει αυτών έχει αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες και δύναται να αναπτύξει και άλλες. Μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει τις εξής κύριες δραστηριότητες :

 • Γραφείο Μελετών βάσει του οποίου σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι πάσης φύσεως μελέτες προς το Δημόσιο και Ιδιώτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Υπηρεσίες συμβούλου πάσης φύσεως
 • Δίκτυα οργανισμών, ΟΤΑ κλπ.
 • Έχει υποδομές για ανάπτυξη εμπορικού τμήματος, ειδικού λογισμικού (S/W) και λοιπών υπηρεσιών Υψηλής Τεχνολογίας.

Υπευθυνότητες και αρμοδιότητες
Για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας έχει εγκριθεί οργανόγραμμα με τις βασικές λειτουργίες και σχετικές αναλύσεις.
Οι αρμοδιότητες των θέσεων των παραπάνω λειτουργιών έχουν αναλυθεί και είναι γνωστές στα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας. Για τις παραπάνω θέσεις ορίζονται υπεύθυνοι είτε από τον Γενικό Διευθυντή, είτε από ενδιάμεσα στελέχη βάσει εξουσιοδοτήσεως.

Διευκρινίζεται ότι ένα στέλεχος μπορεί να αναλάβει την υπευθυνότητα περισσοτέρων της μιας λειτουργιών, αναλόγως των αναγκών της εταιρείας.

Η αναλυτική εξέταση και αξιολόγηση της κατάστασης και της επάρκειας του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε σχέση με την Πολιτική Ποιότητας και τους αντικειμενικούς στόχους της διοίκησης αποτελεί ευθύνη του Γενικού Διευθυντή της "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ".

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ" συμμετέχει σε διαγωνισμούς, μέσω των οποίων της ανατίθενται από τους «εργοδότες» οι προς εκπόνηση μελέτες. Τα παραδοτέα και οι προδιαγραφές της εκάστοτε μελέτης αναφέρονται με ακρίβεια στις εκάστοτε διακηρύξεις και τα συνοδευτικά τεύχη αυτών. Tα τελευταία τα λαμβάνει η εταιρεία από τον εκάστοτε φορέα, και αναλύει τόσο τις απαιτήσεις σε πόρους, όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Αφού αναλυθούν βάσει των παραπάνω στοιχείων από κατάλληλη ομάδα εργασίας οι απαιτήσεις της μελέτης και αποφασισθεί η συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό, γίνονται οι κατάλληλες συνεργασίες, προετοιμάζεται όλο το υλικό που θα υποβληθεί, ελέγχεται για την πληρότητα και ποιότητα και παρακολουθούνται όλες οι φάσεις μέχρι της ανάθεσης.
Με την ανάθεση μελέτης στην εταιρεία μας ή στην Σύμπραξη, η εταιρεία προετοιμάζεται για την υπογραφή της Σύμβασης. Εφαρμόζεται κατάλληλος μηχανισμός για την επιβεβαίωση ότι οι απαιτήσεις του εργοδότη έχουν καθορισθεί με ακρίβεια. Κάθε σύμβαση εξετάζεται για να επιβεβαιωθεί ότι:

 • έχει καθορισθεί το αντικείμενο, η έκταση εφαρμογής και οι απαιτήσεις της σύμβασης
 • προστατεύονται εμπιστευτικές πληροφορίες
 • τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους
 • υπάρχει κοινή και σαφής ορολογία
 • η σύμβαση καλύπτει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • έχουν εντοπισθεί πιθανά αρνητικά ενδεχόμενα

Αφού υπογραφεί η σύμβαση η εταιρεία εκπονεί τη μελέτη σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, είναι δυνατό να τροποποιηθούν όροι και στοιχεία της σύμβασης, είτε από την πλευρά του «εργοδότη, είτε από την πλευρά της «εταιρείας». Για όλες τις τυχόν τροποποιήσεις στις συμβάσεις κρατούνται αρχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα προς έλεγχο και επιβεβαίωση από τους εμπλεκόμενους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ" αναλαμβάνει μελέτες σύμφωνα με τα ισχύοντα εκάστοτε πτυχία του γραφείου μελετών. Οι παραπάνω μελέτες στο σύνολό τους απαιτούν την χρήση υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Για το λόγο αυτό, με την ανάθεση της μελέτης σε αυτήν, καταρτίζει πλήρη και αναλυτικό σχεδιασμό, τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και καταρτίζει λεπτομερές «φασεολόγιο» για το έργο, στο οποίο περιγράφονται οι εκάστοτε εργασίες και οι έλεγχοι ποιότητας ανά φάση.

Κάθε έργο ανατίθεται στον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος αναλαμβάνει το συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου. Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τμήματος αναπτύσσει και παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου. Σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Υπεύθυνο Τομέα αναλύει τις τεχνικές λεπτομέρειες, συντάσσει Οδηγίες Εργασίας και καταρτίζει το πλάνο για τους απαραίτητους Ελέγχους Ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση του έργου αναφορικά με την ικανοποίηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί.

Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές για τον σχεδιασμό αφορούν τις πρωτογενείς πληροφορίες και τα παραδοτέα του έργου. Λεπτομερή ανάλυση αυτών γίνεται με ευθύνη του Υπεύθυνου Έργου και τίθενται αναλυτικά τα στοιχεία που δίνει ο «εργοδότης», τα απαραίτητα δεδομένα ανά φάση, καθώς και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.

Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού αφορούν τα παραδοτέα του έργου, όμως ο έλεγχος κατά πόσο αυτά ικανοποιούν τις προδιαγραφές, γίνεται όχι μόνο στο τέλος του έργου, αλλά και κατά την διάρκεια αυτού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουν καθιερωθεί διαδικασίες για τον έλεγχο της έκδοσης, διανομής, διαχείρισης και τροποποίησης όλης της τεκμηρίωσης που έχει κριθεί ότι επηρεάζει άμεσα την Ποιότητα της λειτουργίας της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ. Η τεκμηρίωση αυτή περιλαμβάνει τις διαδικασίες, τις οδηγίες, τα έντυπα, κ.λ.π.
Όλες οι διαδικασίες, οδηγίες, σχέδια και άλλα έντυπα που αναπτύσσονται από τη "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ" ακολουθούν συγκεκριμένη και προκαθορισμένη μορφή.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Για την επίτευξη της Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που η "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ" επιθυμεί να προσφέρει στους πελάτες της, έχουν θεσπιστεί διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, καθώς και ότι τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα διατίθενται και υποστηρίζονται από αξιόπιστους προμηθευτές.
Αυτή εξασφαλίζεται με την αξιολόγηση και συνεχή παρακολούθηση των συνεργατών της εταιρείας ως προς την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες της απαιτουμένης Ποιότητας και τιμής, όπως και των δυνατοτήτων και της θέλησής τους να συνεργάζονται μαζί της για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την συνεχή βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του τελικού πελάτη.
Εκτός από τους ίδιους τους μελετητές της Εταιρείας, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, άλλες εισροές (inputs) αποτελούν και οι :

 • Επιστημονικοί συνεργάτες.
 • Τεχνικοί Μετρήσεων σχετικοί με τις μελέτες.
 • Άλλες εταιρείες / Εξωτερικοί συνεργάτες.
 • Τράπεζες πληροφορίας.
 • Βιβλιοθήκες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης (Φωτοτυπείο, Courier, Εξωτερική δακτυλογράφηση, Νομικές Συμβουλές κλπ).
 • Υποστήριξη Λογισμικού.
 • Υποστήριξη εξοπλισμού γραφείου.
 • Προμηθευτές αναλωσίμων, γραφικής ύλης κλπ.

Ειδικά για τους εξωτερικούς συνεργάτες και τις άνωθεν μορφές εισροών, καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια ούτως ώστε να υπάρχουν σαφείς και συμβατικά τεκμηριωμένες σχέσεις με αυτούς τους συνεργάτες / υπεργολάβους, ώστε να είναι με ακρίβεια καθορισμένο το αντικείμενο του Έργου που τους ανατίθεται, ακριβώς κατ' απόλυτη αντιστοιχία με αυτό που προβλέπεται από την αντίστοιχη σύμβαση με τον πελάτη. Προς αυτή την κατεύθυνση και στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατόν, τα μέρη εκείνα των Συμβάσεων που δεσμεύουν την εταιρεία, μεταφέρονται "αυτούσια" σε αντίστοιχη σύμβαση με τον υπεργολάβο.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ" έχει καθιερώσει διαδικασίες οι οποίες της επιτρέπουν την αναγνώριση και την ιχνηλασιμότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της.
Οι διαδικασίες αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα να γνωρίζει η εταιρεία τους συνεργάτες, το προσωπικό της, και μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν ανά φάση του έργου, με σκοπό τον εύκολο εντοπισμό και αποτελεσματική αποκατάσταση τυχόν λαθών και την αποφυγή επανάληψης των ίδιων λαθών και παραλείψεων στο μέλλον. Ιδιαίτερη σημασία για το ζήτημα της ποιότητας αποκτάει η διάσταση της Αναγνώρισης και Ιχνηλασιμότητας σε περιπτώσεις συμπράξεων και συνεργασιών, όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής εικόνα και προέλευση, σχετικά με μέρη μελέτης που προκύπτουν ως εκροή (output) από τον ένα συμμετέχοντα για να χρησιμοποιηθούν ως εισροή (input) από τον άλλο. Γι' αυτό το λόγο η ποιοτική λειτουργία της εταιρείας βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωριστεί η προέλευση ενός προβλήματος ή μιας αστοχίας ώστε :

 • Να αναγνωρίζονται τα πραγματικά αίτια τυχόν αστοχιών ώστε να μην αφιερώνεται σημαντικός χρόνος και πόροι σε θεραπείες και διορθώσεις που δεν έχουν σχέση με το πρόβλημα.
 • Να καθίσταται δυνατή ή άρση του αιτίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Στην "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε" όλες οι εργασίες και λειτουργίες γίνονται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η Ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να είναι δυνατός ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας τους μέσω περιοδικών επιθεωρήσεων.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός η εταιρεία έχει μεριμνήσει για:

 • Σαφείς διαδικασίες και οδηγίες εργασίες, ανά τομέα της εταιρείας και ανά έργο.
 • Κατάλληλη εκπαίδευση συνεργατών και προσωπικού.
 • Κατάλληλο εξοπλισμό.
 • Συνθήκες εργασίας που συμβάλλουν στην επίτευξη του επιπέδου εξυπηρέτησης που έχει οριοθετηθεί σαν ένας από τους στόχους Ποιότητας.
 • Παρακολούθηση και έλεγχο των διαδικασιών με κατάλληλα μέσα ελέγχου.
 • Κριτήρια αποδοχής εργασίας που καθορίζονται, στο βαθμό που είναι δυνατόν π.χ. με υποδείγματα αναφορών, γραπτές οδηγίες.

Για να είναι η μελετητική δραστηριότητα υπό έλεγχο, απαιτείται να υπάρχουν στον εφικτό βαθμό και για κάθε κατηγορία μελέτης τα ακόλουθα :

 • Προδιαγραφές, φασεολόγηση και υποδείγματα της εργασίας.
 • Καθορισμός των εισερχομένων στοιχείων, αναφορών και παραδοτέων της μελέτης.
 • Ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης.
 • Οδηγίες μελετητικής εργασίας όπου απαιτείται σε κρίσιμα σημεία.
 • Κατάλληλος εξοπλισμός και λογισμικό.
 • Κατάσταση ή μονοσήμαντη αναφορά σε λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, όπου υπάρχουν.
 • Αναφορά σε υποχρεωτικούς γενικούς και ειδικούς κανονισμούς, εγκυκλίους, νομοθεσία, διεθνή πρότυπα που είναι εφαρμοστέα για την εκάστοτε συγκεκριμένη Μελέτη.
 • Ύπαρξη standard διαδικασίας για ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίας, αλλαγών, τροποποιήσεων.
 • Στο βαθμό και έκταση του εφικτού, σημεία ελέγχου από τους μελετητές και σχετικές οδηγίες ελέγχου.
 • Ελεγκτικά εργαλεία, S/W και μέθοδοι ελέγχου (νομογράμματα ελέγχου και επιβεβαίωσης).
 • Έτοιμο ντοσιέ με νομιμοποιητικά και δικαιολογητικά έγγραφα Εταιρείας περιοδικά ανανεούμενο (φορολογικές - ασφαλιστικές ενημερότητες κλπ)
 • Οδηγίες για μακέτες - σχετικά υλικά  

Το σύστημα οργάνωσης και ποιότητας της εταιρείας μας αποδίδει μεγάλη σημασία στον προσεκτικό προγραμματισμό των εργασιών ώστε και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα να διασφαλίζεται η ποιότητα των εργασιών που παρέχουμε. Κεντρικής σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών μας είναι ο ρόλος του γενικού Συντονιστή Μελετών ο οποίος επιτυγχάνει τον προγραμματισμό τύπου Multi Project Planning, ώστε τα έργα να παρακολουθούνται, προγραμματίζονται και αναπρογραμματίζονται όλα μαζί (όπως μπορεί να δει κανείς και από το οργανόγραμμα της εταιρείας μας. Από ένα τέτοιο προγραμματισμό απορρέει η ανάγκη να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία "προτύπων" αναλώσεων ωρών ανά έργο.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Στην "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ" γίνονται συγκεκριμένοι Έλεγχοι Ποιότητας ανά φάση και ανά έργο που αφορούν την επιβεβαίωση εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών και την χρήση οργάνων μέτρησης.

Σε όλους τους γενόμενους ελέγχους χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός και διατίθενται τα απαραίτητα μέσα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επίτευξη της επιθυμητής Ποιότητας.

Όπου χρησιμοποιείται εξοπλισμός για διάφορες μετρήσεις η ακρίβεια των οποίων μπορεί να επηρεάσει την Ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, γίνεται συντήρηση και έλεγχος της ακρίβειας του εξοπλισμού αυτού. Συνεπώς για αυτές περιπτώσεις υπάρχει :

 • Κατάσταση οργάνων με τεχνικές προδιαγραφές και όρια λειτουργίας
 • Οδηγίες χειρισμού
 • Καταγραφή των χρονικών διαστημάτων ρύθμισης και διακρίβωσης των οργάνων αυτών ώστε να επαληθεύεται ότι όλες οι μετρήσεις είναι ακριβείς
 • Σήμανση ή ετικέτες διακρίβωσης με τελευταία ημερομηνία και επόμενης διακρίβωσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και η συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 επιτυγχάνεται με τη βοήθεια τακτικών, προγραμματισμένων και συστηματικών Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας που διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Εκτός από τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις, γίνονται και έκτακτες σε περίπτωση εισαγωγής σημαντικών αλλαγών στις υφιστάμενες διαδικασίες ή σε περίπτωση που η Επιτροπή Ποιότητας το κρίνει σκόπιμο.
Όλα τα ευρήματα των επιθεωρήσεων αυτών καταγράφονται και αν απαιτείται η λήψη Διορθωτικών & Προληπτικών Ενεργειών, επιβεβαιώνεται η επαναφορά στην προκαθορισμένη λειτουργία.

Τα ευρήματα των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας εξετάζονται σαν μέρος της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση της εταιρείας.
Το προσωπικό που διενεργεί τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ποιότητας είναι ανεξάρτητο από αυτό που έχει την άμεση ευθύνη για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα της επιθεώρησης.
Οι στόχοι κατά τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ποιότητας είναι:

 • να αποδεικνύουν στη Διοίκηση ότι το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας λειτουργεί ικανοποιητικά
 • να ανακαλύπτουν τυχόν μη συμμορφώσεις και να ξεκινούν τις απαραίτητες Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες
 • να ανακαλύπτουν λάθη ή ανεπάρκειες του υφιστάμενου συστήματος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Διοίκηση της εταιρείας ενεργεί περιοδικά ανασκόπηση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και αξιολόγηση της αποδόσεώς του. Παράλληλα, επενδύει στους εξωτερικούς συνεργάτες που χρησιμοποιεί και τους περιλαμβάνει στα προγράμματα εκπαίδευσης που διοργανώνει.

Για το σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί μητρώο εκπαίδευσης του προσωπικού, μέσω του οποίου παρακολουθείται η παρεχόμενη εκπαίδευση. Το μητρώο αυτό ενημερώνεται με ευθύνη του Υπεύθυνου Προσωπικού, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού και τους τρόπους παροχής της.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει κατάρτιση στελεχών επί συγκεκριμένων μεθόδων και τεχνικών σχετικά με την εκπόνηση έργων, καθώς και ανάπτυξη γενικότερης φιλοσοφίας για την Ποιότητα. Η εκπαίδευση και η τεκμηρίωσή της πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με τους κάτωθι τρόπους:

 • Πρόγραμμα γενικής περιοδικής και ειδικής εκπαίδευσης που μπορεί να γίνεται ως μάθημα ή με μεθόδους "on the job training" πολύ περισσότερο δε για τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους της επιχείρησης.
 • Παρουσιάσεις μελετών σαν εκπαιδευτική και αλληλοενημερωτική διαδικασία.
 • Συμμετοχή σε ημερίδες - εκδηλώσεις κλπ., με σχετικές αναφορές συμμετοχής και διάδοση στο εσωτερικό της εταιρείας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 

Η "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ" με την εκπόνηση και παράδοση της μελέτης ολοκληρώνει τις συναλλαγές που έχει με τον εκάστοτε «εργοδότη», εκτός αν αναλάβει και δεύτερη φάση του έργου.

Ωστόσο, επειδή οι μελέτες της εταιρείας έχουν συνήθως συνέχεια από άλλους φορείς, η εταιρεία παραμένει στην διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η "ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ" χρησιμοποιεί διάφορες στατιστικές μεθόδους και τεχνικές με τις οποίες παρακολουθεί, αναλύει και ελέγχει επιλεγμένα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχει. Η ανάλυση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών, στον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών και στη μέτρηση της Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα :

 • Οι υπεύθυνοι των κυρίων δραστηριοτήτων της εταιρείας εισηγούνται στη Διοίκηση τα θέματα της αρμοδιότητάς των που χρίζουν στατιστικής παρακολούθησης και τα οποία θα πρέπει αφού έχουν αποσαφηνιστεί οι λόγοι, η σκοπιμότητα, το εύρος της εκμετάλλευσής τους και η αξιολογησιμότητά τους να είναι μετρήσιμα και να επιδέχονται την παρακολούθησή τους με δείκτες.
 • Επίσης κατά τις ανασκοπήσεις της Διοίκησης αναφέρονται και αξιολογούνται τα παραπάνω στοιχεία και δίνονται οι καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες. Η αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων από τους χειριστές πρέπει να είναι συνεχής, οπωσδήποτε όμως στο τέλος κάθε έτους καταγράφονται, συγκρίνονται με τους τεθέντες στόχους και με τα αποτελέσματα προηγουμένων ετών.

"Ανακαλεί το παρελθόν
- Αποτυπώνει το παρόν -
Σχεδιάζει το μέλλον."

Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτημα.

bc
Αλεξανδρουπόλεως 23, Αθήνα
115 27 Αθήνα
Τηλ: 210 643 5005, 210 643 5224
Fax: 210 644 1372
Email: mail(@)planitiki.gr
Αρ. ΓΕΜΗ:

Πολιτικές

 • Όροι χρήσης
 • Απόρρητο

Χρήσιμα

bc bc
bc

© WebSite and Digital Marketing by EarthOnWire.